Odpady

Tuhý komunální odpad (TKO) v Tehovci

Na základě §17 odstavec 2 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §10d a §84 odst. 2 písmeno h zákona číslo 128/2000 Sb. O Obcích, ve znění pozdějších předpisů je každý vlastník nemovitosti povinen hradit poplatek TKO.

Od nového roku budou poplatky za TKO registrovány v elektronické podobě, prosíme o vyplnění formuláře Registrace plátce poplatku za komunální odpad, který naleznete zde.

Poplatky na rok 2017 lze uhradit:

a)    v hotovosti nebo platební kartou na OÚ Tehovec v níže uvedených dnech:

Pondělí: 13:00 – 18:00 hod.

Úterý: 18.00 – 20.00 hod.

Čtvrtek: 9:00 – 12:00 hod.

b)    složenkou

c)    bankovním převodem na účet obce Tehovec – 30122201/0100

V případě platby složenkou nebo bankovním převodem Vás prosíme uvést variabilní symbol:

 • u domů s číslem popisným uveďte 1+číslo popisné
 • u rekreačních objektů s číslem evidenčním uveďte 2+evidenční číslo
 • u poplatku ze psa uveďte 1341+číslo popisné nebo evidenční

V případě platby složenkou či bankovním převodem, budou známky k sběrným nádobám vydávány pouze po předložení dokladu o zaplacení poplatku.


Poplatky za TKO musí být uhrazeny:

 • u trvale obydlených objektů nejpozději do 28. 2. 2017
 • u rekreačních objektů do 31. 5. 2017


Svoz v obci Tehovec zajišťuje firma FCC Enviroment (dříve A.S.A.), zde naleznete jejich internetové stránky.

 

Ceník a svoz odpadů v Tehovci:

Týdenní svoz
Svoz probíhá každý pátek vč. státních svátků.

 • nádoba 70/80 lt - 1 950 Kč za 1 rok
 • nádoba 110/120 lt - 2 560 Kč za 1 rok
 • nádoba 240 lt - 3 660 Kč za 1 rok

Svoz 1x14 dní
Svoz probíhá každý lichý pátek vč. státních svátků.

 • nádoba 70/80 lt - 1 390 Kč za 1 rok
 • nádoba 110/120 lt - 1 900 Kč za 1 rok
 • nádoba 240 lt - 2 330 Kč za 1 rok

Svoz měsíční
Svoz probíhá poslední pátek v měsíci vč. státních svátků.

 • nádoba 70/80 lt - 990 Kč za 1 rok
 • nádoba 110/120 lt - 1 220 Kč za 1 rok
 • nádoba 240 lt - 1 580 Kč za 1 rok

Sezonní svoz
a) 1. 10.-30. 4. vývoz každý pátek vč. státních svátků.
b) 1. 5.-30. 9. vývoz každý lichý pátek vč. státních svátků.

 • nádoba 70/80 lt - 1 640 Kč
 • nádoba 110/120 lt - 2 320 Kč
 • nádoba 240 lt - 2 990 Kč

Svoz od rekreačních objektů
Svoz probíhá 1x14 dní každý lichý pátek od 1. května do 30. září vč. státních svátků.
Rekreanti si mohou vybrat mezi popelnicí nebo černými pytli.

 • nádoba 70/80 lt nebo 6 kusů černého pytle - 580Kč
 • nádoba 110/120 lt nebo 9 kusů černého pytle - 790 Kč
 • nádoba 240 lt  nebo 12 kusů černého pytle - 970 Kč

Tříděný odpad v Tehovci

Děkujeme všem lidem, kteří v obci Tehovec třídí odpad.
Pokud Vám nestačí pytle na odpad, můžete je dokoupit na obecním úřadě za níže uvedené ceny:

 • 1 kus černého pytle na TKO za 60 Kč
 • 1 kus žlutého pytle na plasty za 23 Kč
 • 1 kus modrého pytle na papír za 25 Kč

Termíny svozů tříděného odpadu

Plasty ve žlutých pytlích se sváží:
6. ledna 2017
6.února 2017
6. března 2017
4. dubna 2017
2. května 2017
1. června 2017 
3. července 2017
3. srpna 2017 
7. září 2017
2. října 2017 
3. listopadu 2017
1. prosince 2017

Papír v modrých pytlích se sváží:
12. ledna 2017
16. března 2017
7. dubna 2017 
9. června 2017
10. srpna 2017 
9. října 2017 
12. prosince 2017

Svoz nebezpečného odpadu:
15. května 2017
18. září 2017

-------------------------------------------------------------------------------

BIO ODPAD v Tehovci

BIO popelnice je možné zaplatit prostřednictvím Obecního úřadu Tehovec, který vše dohodne se svozovou firmou. Tyto platby lze však přijímat pouze v hotovosti, a to v časech pokladních hodin (viz výše uvedené). Svoz BIO popelnic začne od dubna a termín svozu je opět stanoven na úterý.  O přesném termínu zahájení svozu budeme v průběhu března informovat.

Harmonogram vývozu pro rok 2017

BIO popelnice se vyváží v době vegetačního období tj. od 1. 4. do 30. 11. Pro rok 2017 je stanoven svoz BIO popelnic opět na úterý.

Týdenní svozy jsou každé úterý a první svozový den je úterý 4. 4. 2017.

14-ti denní svoz je každé liché úterý a začíná dnem 11. 4. 2017.

Poslední svozový den spadá na 5. 12. 2017.

Cenové podmínky

Frekvence vývozu BIO popelnice 1x týdně:
Vyváží se každé úterý vč. státních svátků.

 • nádoba 120 litrů za 1 380 Kč
 • nádoba 240 litrů za  1 650 Kč

Frekvence vývozu BIO popelnice 1x 14 dní:
Vyváží se každé liché úterý vč. státních svátků.

 • nádoba 120 litrů za 774 Kč
 • nádoba 240 litrů za  1 002 Kč

Pokud zvažujete pořízení BIO popelnice v průběhu tzv. vegetačního období, neváhejte a přijďte na Obecní úřad, vypočítáme Vám cenu nižší, pouze za měsíce vývozu BIO odpadu.

Společnost FCC ENVIROMENT nabízí ve spolupráci s naší obcí zajištěný komplexní systém svozu a využití biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a z domácností.

Firma FCC ENVIROMENT Vám nabízí:

 • přistavení sběrových nádob o objemu 120 nebo 240 litrů k Vašemu domu
 • pravidelný vývoz od Vašeho domu v době vegetačního období, jehož frekvenci si zvolíte sami (frekvence vývozu je buď 1x týdně nebo 1x14 dní).
 • zajištění využití bioodpadů na kompostárně.

Proč třídit BIO?

 • Věděli jste, že biologicky rozložitelný odpad tvoří v současnosti až 40 % komunálního odpadu? Odděleným sběrem umožníte jeho další využití.
 • Odpadnou Vám každoroční starosti, kam s padanými jablky, listím a trávou.
 • BIO popelnice mají speciální konstrukci, která omezuje zahnívání a šíření zápachu.
 • Kompostování je levnější než skládkování a není zatíženo rostoucími zákonnými poplatky za uložení odpadu na skládku.
 • Povinnost třídění bioodpadu – Zákon o odpadech.

Do BIO popelnic patří:

 • Bioodpad ze zahrad (listí, tráva, plevel, spadané ovoce, větve keřů a stromů – zkrácené)
 • Bioodpad z domácností (zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, odpad z přípravy kávy a čaje, skořápky z vajec, ořechů, exkrementy drobných domácích zvířat, apod.)

Do BIO popelnic NEPATŘÍ:

 • kosti, maso, uhynulá zvířata

 • jedlý olej

 • tekuté a kašovité zbytky jídel

 • obaly, směsný komunální odpad

 • kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady

--------------------------------------------------------------------------

EKO-KOM

V roce 2016 obec Tehovec vytřídila a předala společnosti EKO-KOM k využití 10,659 tun odpadu.

Osvědčení o úspoře emisí

V roce 2016 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastu, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno 17 524 382 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok téměř 200 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 742 781 tun CO2 ekvivalentu.

V obci Tehovci jsme dosáhli úsporu, která představuje:

Emise CO2 ekv. 17,028 tun

Úspora energie 403 794 MJ 

Osvědčení o úspoře emisí z obce Tehovce si můžete prohlédnout zde.

Děkujeme občanům Tehovce za třídění odpadu!

 

--------------------------------------------------------------------------

ASEKOL

Obec Tehovec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

V roce 2016 občané Tehovce odevzdali 28 kg drobného elektra.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO² nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházející ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z certifikátu environmetálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Tehovce v loňském roce vytřídili 28 kg drobných spotřebičů.

Tím jsme uspořili 0,68 MWh elektřiny, 48,24 litrů ropy 2,59 m3 vody a 0,01 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,12 tun CO² ekv., a produkci nebezpečných odpadů 0,54 tun.

Certifikát envirometálního vyúčtování obce Tehovec si můžete prohlédnou zde.

Kontejner ASEKOL je umístěn na obecním úřadě v Tehovci.

Děkujeme, že třídíte drobný elektroodpad.Záchranný kruh

string(63) "Smarty error: unable to read resource: "globalcontent:partneri""