Odpady

 Velkoobjemové kontejnery

Dne 27.4.2018 budou v obci přistaveny velkoobjemové kontejnery na domovní odpad. Odvoz kontejnerů proběhne 30.4.2018 v dopoledních hodinách.

Místa přistavení:  Na Návsi – za telefonní budkou, ul. K Nemocnici mezi LDN a hřištěm a v  ul. K Mýtu u č.p. 69. 

 

Tuhý komunální odpad (TKO) v Obci Tehovec

Na základě §17 odstavec 2 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §10d a §84 odst. 2 písmeno h zákona číslo 128/2000 Sb. O Obcích, ve znění pozdějších předpisů je každý vlastník nemovitosti povinen hradit poplatek TKO.

Poplatky na rok 2018 lze uhradit:

a)    v hotovosti nebo platební kartou na OÚ Tehovec v níže uvedených dnech:

Pondělí: 13:00 – 18:00 hod.

Úterý: 18.00 – 20.00 hod.

Čtvrtek: 9:00 – 12:00 hod.

b)    složenkou

c)    bankovním převodem na účet obce Tehovec – 30122201/0100

V případě platby složenkou nebo bankovním převodem Vás prosíme uvést variabilní symbol:

 • u domů s číslem popisným uveďte 1+číslo popisné
 • u rekreačních objektů s číslem evidenčním uveďte 2+evidenční číslo
 • u poplatku ze psa uveďte 1341+číslo popisné nebo evidenční

V případě platby složenkou či bankovním převodem, budou známky k sběrným nádobám vydávány pouze po předložení dokladu o zaplacení poplatku.

Poplatky za TKO musí být uhrazeny:

 • u trvale obydlených objektů nejpozději do 28. 2. 2018
 • u rekreačních objektů do 31. 5. 2018

Svoz v obci Tehovec zajišťuje firma FCC Enviroment (dříve A.S.A.), zde naleznete jejich internetové stránky.

Ceník a svoz TKO odpadů v Tehovci:
Týdenní svoz
Svoz probíhá každý pátek vč. státních svátků.

 • nádoba 70/80 lt – 1 950 Kč za 1 rok
 • nádoba 110/120 lt – 2 560 Kč za 1 rok
 • nádoba 240 lt – 3 660 Kč za 1 rok

Svoz 1×14 dní
Svoz probíhá každý lichý pátek vč. státních svátků.

 • nádoba 70/80 lt – 1 390 Kč za 1 rok
 • nádoba 110/120 lt – 1 900 Kč za 1 rok
 • nádoba 240 lt – 2 330 Kč za 1 rok

Svoz měsíční
Svoz probíhá poslední pátek v měsíci vč. státních svátků.

 • nádoba 70/80 lt – 990 Kč za 1 rok
 • nádoba 110/120 lt – 1 220 Kč za 1 rok
 • nádoba 240 lt – 1 580 Kč za 1 rok

Sezonní svoz
a) 1. 10.-30. 4. vývoz každý pátek vč. státních svátků.
b) 1. 5.-30. 9. vývoz každý lichý pátek vč. státních svátků.

 • nádoba 70/80 lt – 1 640 Kč
 • nádoba 110/120 lt – 2 320 Kč
 • nádoba 240 lt – 2 990 Kč

Svoz od rekreačních objektů
Svoz probíhá 1×14 dní každý lichý pátek od 1. května do 30. září vč. státních svátků. 
Rekreanti si mohou vybrat mezi popelnicí nebo černými pytli.

 • nádoba 70/80 lt nebo 6 kusů černého pytle – 580Kč
 • nádoba 110/120 lt nebo 9 kusů černého pytle – 790 Kč
 • nádoba 240 lt  nebo 12 kusů černého pytle – 970 Kč

Tříděný odpad v Tehovci

NOVINKA

Od ledna 2018 se netřídí odpad v obci Tehovec do pytlů, ale pro lepší komfort třídění jsme pro vás vytvořili  nová sběrná místa, kde naleznete kontejnery na tříděný odpad. Tyto kontejnery jsou vyváženy každý týden (plast ve středu, papír ve čtvrtek).

Mapu s umístěním kontejnerů nalenete zde.

Upozornění o přemístění sběrného místa:
Kontejnery z ulice Dlážděná byly přesunuty dozadu, do ulice Pražská cesta.


Informace o dalších vývozech tříděného odpadu:

 • místo sběru bude předem upřesněno

15. května 2018 – vývoz nebezpečného odpadu (rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, motorové oleje, barvy, pryskyřice, detergenty a odmašťovací přípravky, léky…NEVHAZUJTE ETERNIT)

18. června 2018 – vývoz pneumatik (pouze osobní a bez disků)

Děkujeme, že třídíte odpad.


BIO odpad v Obci Tehovec

BIO popelnice je možné zaplatit prostřednictvím Obecního úřadu Tehovec, který vše dohodne se svozovou firmou.
Tyto platby lze však přijímat pouze v hotovosti, a to v časech pokladních hodin.

Harmonogram vývozu pro rok 2018
BIO popelnice se vyváží v době vegetačního období. 
Pro rok 2018 je stanoven svoz BIO popelnic opět na úterý.

Týdenní svoz 
(vyváží se každé úterý vč. státních svátků)
 – každý týden – začíná 27. března a končí 27. listopadu 2018.

Svoz 1 x za 14 dní 
(vyváží se každé liché úterý vč. státních svátků)
 – každé liché úterý – začíná 27. března a končí 20. listopadu 2018. 

 

Cenové podmínky
Frekvence vývozu BIO popelnice, týdenní svoz

 • nádoba 120 litrů za 1 380 Kč
 • nádoba 240 litrů za  1 650 Kč

Frekvence vývozu BIO popelnice 1x 14 dní:

 • nádoba 120 litrů za 774 Kč
 • nádoba 240 litrů za  1 002 Kč

Pokud zvažujete pořízení BIO popelnice v průběhu tzv. vegetačního období, neváhejte a přijďte na Obecní úřad, vypočítáme Vám cenu nižší, pouze za měsíce vývozu BIO odpadu.


Sběr použitého kuchyňského oleje

Vážení občané,

nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost kanalizace.

Stačí olej slévat do PET lahví a tyto uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje, který je umístěn v ulici Za Hospodou (za kuželnou).

Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou zajišťuje firma Černohlávek oil.

Věříme, že novou službu uvítáte.

Obec Tehovec

Víte že,

 • 90 % použitých olejů z domácností končí ve dřezu?
  Olej v odpadu ztuhne a zanáší potrubí, což způsobuje jeho nižší průtočnost a následně i ucpání.
 • 1 litr použitého oleje z domácnosti znečistí 800 000 litrů čisté a pitné vody.
 • oprava nebo vyčištění zaneseného potrubí se hravě vyšplhá na desítky tisíc korun.

Společnost FCC ENVIROMENT nabízí ve spolupráci s naší obcí zajištěný komplexní systém svozu a využití biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a z domácností.

Firma FCC ENVIROMENT Vám nabízí:

 • přistavení sběrových nádob o objemu 120 nebo 240 litrů k Vašemu domu
 • pravidelný vývoz od Vašeho domu v době vegetačního období, jehož frekvenci si zvolíte sami (frekvence vývozu je buď 1x týdně nebo 1×14 dní).
 • zajištění využití bioodpadů na kompostárně.

Proč třídit BIO?

 • Věděli jste, že biologicky rozložitelný odpad tvoří v současnosti až 40 % komunálního odpadu? Odděleným sběrem umožníte jeho další využití.
 • Odpadnou Vám každoroční starosti, kam s padanými jablky, listím a trávou.
 • BIO popelnice mají speciální konstrukci, která omezuje zahnívání a šíření zápachu.
 • Kompostování je levnější než skládkování a není zatíženo rostoucími zákonnými poplatky za uložení odpadu na skládku.
 • Povinnost třídění bioodpadu – Zákon o odpadech.

Do BIO popelnic patří:

 • Bioodpad ze zahrad (listí, tráva, plevel, spadané ovoce, větve keřů a stromů – zkrácené)
 • Bioodpad z domácností (zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, odpad z přípravy kávy a čaje, skořápky z vajec, ořechů, exkrementy drobných domácích zvířat, apod.)

Do BIO popelnic NEPATŘÍ:

 • kosti, maso, uhynulá zvířata
 • jedlý olej
 • tekuté a kašovité zbytky jídel
 • obaly, směsný komunální odpad
 • kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady

EKO-KOM

V roce 2016 obec Tehovec vytřídila a předala společnosti EKO-KOM k využití 10,659 tun odpadu.

Osvědčení o úspoře emisí

V roce 2016 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastu, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO-KOM uspořeno 17 524 382 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok téměř 200 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke snížení emisí o 742 781 tun CO2 ekvivalentu.

V obci Tehovci jsme dosáhli úsporu, která představuje:

Emise CO2 ekv. 17,028 tun

Úspora energie 403 794 MJ

Osvědčení o úspoře emisí z obce Tehovce si můžete prohlédnout zde.

Děkujeme občanům Tehovce za třídění odpadu


ASEKOL

Obec Tehovec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

V roce 2016 občané Tehovce odevzdali 28 kg drobného elektra.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO² nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházející ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z certifikátu environmetálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Tehovce v loňském roce vytřídili 28 kg drobných spotřebičů.

Tím jsme uspořili 0,68 MWh elektřiny, 48,24 litrů ropy 2,59 m3 vody a 0,01 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,12 tun CO² ekv., a produkci nebezpečných odpadů 0,54 tun.

Certifikát envirometálního vyúčtování obce Tehovec si můžete prohlédnou zde.

Kontejner ASEKOL je umístěn na obecním úřadě v Tehovci.

Děkujeme, že třídíte drobný elektroodpad.