Schválené rozpočtové opatření 2/2019 Ladova kraje

Svazek obcí Ladův kraj tímto oznamuje, že schválené rozpočtové opatření č. 2/2019 je zveřejněno v elektronické podobě na internetových stránkách svazku obcí
www.laduv-kraj.cz a jeho listinná podoba je k nahlédnutí u zpracovatele rozpočtu na Městském úřadě v Říčanech, odbor finanční, Masarykovo nám. 53/40, Říčany.