Zápis dětí do Mateřské školy Tehovec

Milí rodiče, 
zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Tehovec pro školní rok 2018/2019
se uskuteční v úterý 2. května v budově MŠ v době od 13:00 do 16:00 hodin.
              

Formuláře pro přihlášení k zápisu do MŠ budou k vyzvednutí v kanceláři OBECNÍHO ÚŘADU Tehovec
a v MATEŘSKÉ ŠKOLE Tehovec od 3. 4. 2018 do 27. 4. 2018
.

Doklad o trvalém pobytu dětí bude automaticky předán dne 2. 5. 2018 k rukám paní ředitelky Dany Horákové, kde budou vypsány děti s trvalým pobytem v Tehovci k tomuto aktuálnímu datu. 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka Mateřské   školy Tehovec postupovat dle níže uvedených kritérií a v souladu s ustanovením  § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a  jiném  vzdělávání ve znění pozdějších předpisů:


Kritéria pro přijetí:
Místa budou obsazována postupně dle níže uvedených kritérií až do naplnění kapacity školy dle nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.

  1. Děti v posledním roce před zahájením školní docházky (narozené do 31. 8. 2013 s trvalým pobytem ve školském obvodu Tehovec).
  2. Děti čtyřleté (narozené do 31. 8. 2014 s trvalým pobytem ve školském obvodu Tehovec).
  3. Ostatní děti seřazené od nejstaršího po nejmladší s trvalým pobytem ve školském obvodu Tehovec.
  4. Děti s odlišným trvalým bydlištěm seřazené od nejstaršího po nejmladší.

Místa budou obsazována postupně dle výše uvedených kritérií až do naplnění kapacity školy dle nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.

   Budou-li přijetím k předškolnímu vzdělávání uspokojeny všechny tříleté a starší děti, mohou být v případě volných míst přijímány i děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které nepatří do příslušného školského obvodu.


Dokumenty potřebné k zápisu:

  1. Doklad o povinném očkování dítěte, nebo doklad, že je proti nákaze imunní případně, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). 
       U dětí, pro něž je předškolní vzdělávání povinné, není očkování podmínkou pro přijetí do mateřské školy.
  2. Řádně vyplněnou a podepsanou žádost přinesou rodiče osobně na ředitelství školy. 
  3. K zápisu je nutno přinést také rodný list dítěte.
  4. Občanský průkaz rodiče nebo zákonného zástupce (doklad o tom, že je dítě přihlášeno k trvalému pobytu v Tehovci).

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude řádně zaregistrována a její vyřízení podléhá správnímu řádu. 

Za Mateřskou školu Tehovec
Dana Horáková, ředitelka